top of page
WhatsApp Image 2021-03-22 at 19.47.34.jp
Introductie

  Introductie

Dat een integrale aanpak grote kansen biedt om doelstellingen te bereiken is duidelijk. Maar hoe optimaliseer je de financiële transparantie? Hoe kunnen de onderliggende processen samenhangend worden ingericht? En hoe zorg je ervoor dat resultaten binnen de organisatie worden gewaarborgd? Ik, Henk Bouma, professional in public finance, help je om de succeskans te maximaliseren door de pijlers proces, inhoud, financiën en mensen integraal vorm te geven. Op basis van heldere analyses. En altijd met een sterke focus op het gewenste resultaat.

 

Voor mij kiezen betekent kiezen voor een allround partner, die royale ervaring combineert met een innovatieve en pragmatische aanpak. Van het opstellen van initiële projectplannen, het tussentijds optimaliseren van de planning & control cyclus tot de uiteindelijke implementatie en borging; mijn werkwijze heeft zich in uiteenlopende omgevingen bewezen. 

 

In mijn visie kunnen projecten en doelstellingen alleen een succes worden als de vier pijlers proces, inhoud, financiën en mensen samenhangend zijn ingericht. Dat klinkt eenvoudig, maar de praktijk wijst uit dat veel projecten – ondanks alle goede voornemens – niet optimaal worden ingericht. Het resultaat? Onvoldoende zicht op financiën, afnemend enthousiasme van deelnemers, moeite om resultaten te benoemen en doelstellingen die niet gerealiseerd worden. Ik help om dat scenario te voorkomen. Door individuele pijlers te optimaliseren. Of door jouw activiteiten integraal te regisseren.

“Overheden en bedrijven worden voortdurend met nieuwe en grote uitdagingen geconfronteerd. Omdat er veel activiteiten tegelijkertijd moeten worden aangestuurd. Omdat de administratieve organisatie matig is ingericht. Of omdat er onvoldoende zicht is op de ‘output’. Door de vier pijlers samenhangend te optimaliseren – dé kern van control – kunnen die knelpunten worden weggenomen. En dat zie ik als mijn missie en passie.”

Henk Bouma
professional in public finance

Vier pijlers, één partner

Profiel

Mijn naam is Henk. Ik ben een specialist gemeentelijk Grondbeleid, grondbedrijf en grondexploitatie, een ervaren business- en projectcontroller, allround adviseur, risicomanager en treasurer.

Mijn manier van werken? Die kenmerkt zich als resultaatgericht, enthousiasmerend, analytisch, zelfstarter en pragmatisch. In mijn werk zoek ik ruimte voor creativiteit en vind ik het ontwikkelen van eigen initiatieven belangrijk. Ik werk graag met anderen samen, ben een teamspeler, motiveer en coach. Humor in het werk vind ik belangrijk.

 

Mijn primaire habitat is de overheid. Ik voel mij thuis in politiek gestuurde omgevingen, waar het spanningsveld tussen de maatschappelijke ambities en de financiële verdienmodellen het meeste voelbaar is. Ik heb een goed gevoel voor verhoudingen en vind het belangrijk dat ik vanuit een helikopterview mijn functie kan uitoefenen. Een breed inzicht in de samenhang tussen de pijlers proces, inhoud, financiën en mensen maakt het werk voor mij interessant. Integraal werken is voor mij vanzelfsprekend.

 

Ik initieer projecten, verander- en verbetertrajecten en ben graag betrokken bij de implementatie ervan. Ik heb ruime ervaring met implementatie van financiële automatiseringssystemen. Ik stel meerjarenprogramma’s op, ben betrokken bij P&C activiteiten en AO/IC trajecten. Procesmatig werken is voor mij vanzelfsprekend. 

Profiel
Pijlers

Pijlers

Proces
Zijn de oorspronkelijke projectdoelstellingen wel reëel? Is sprake van (in- of externe) omstandigheden die bijsturen noodzakelijk maken? En hoe verhouden kosten en opbrengsten zich tot elkaar? Om projecten effectief te regisseren, is het noodzakelijk dat sturingsinformatie altijd beschikbaar is. Dat lukt alleen als de onderliggende processen en systemen – van de financiële administratie tot de rapportagefunctie – eenduidig zijn ingericht.

Altijd tijdig geïnformeerd
Ik help u om dat doel te bereiken. Ik heb veel ervaring op het gebied van procesoptimalisaties en beschik over een heldere visie op de projectinrichting. Ik overzie complexe projectomgevingen, richt processen intelligent in en bewaak de output, op financieel gebied maar ook waar het de maatschappelijke effecten van opgeleverde producten betreft. Zo waarborg ik de interne kwaliteit en bent u voortaan perfect op de hoogte van de stand van zaken.

Inhoud
Van mensen tot middelen, en van intern commitment tot de externe projectomgeving; er zijn vele factoren die de succeskans van projecten beïnvloeden. Inhoud is daarvan misschien wel de meest onderschatte. Want u heeft uw doelstellingen toch duidelijk geformuleerd? En goed nagedacht over de op te leveren producten? Mijn ervaring toont aan dat een concrete vertaling van ‘abstracte’ wensen – duidelijke producten, scherpe subdoelen, een eenduidige structuur – niet altijd vanzelfsprekend is.

WhatsApp Image 2021-03-18 at 15.52.27.jp

Van ‘black box’ naar ‘transparent box’
Bovendien is het vaak noodzakelijk om tussentijds bijstellingen door te voeren,

bijvoorbeeld omdat de projectomgeving evolueert of omdat de wet- en regelge-ving wordt aangepast. Een ander belangrijk aspect is financieel van aard. Al bij aanvang van het project moet goed worden nagedacht over het meetbaar maken van doelstellingen en het ontsluiten van financiële informatie. Want de financiële verantwoording moet transparant zijn en geen ‘black box’ karakter vertonen. Ik help u om inhoudelijke aspecten scherp te krijgen en denk proactief mee over eventuele verbeterpunten.

Financiën
Hoe bepaalt u de ‘financiële succesrate’ van een project? Hoeveel zicht heeft u op

complexe geldstromen? En welke controlemiddelen staan u ter beschikking? Bij de evaluatie van projecten speelt de financiële verantwoording een grote rol.

Toch blijkt het vaak lastig om de cijfers op het juiste moment boven tafel te krijgen, bijvoorbeeld omdat diverse geautomatiseerde systemen niet gekoppeld zijn of slecht samenwerken.

Financiële regisseurs
Ik help u om de noodzakelijke duidelijkheid te verkrijgen. Door de administratieve en financiële processen samenhangend in te richten, diepgaande budgetcontroles uit te voeren en heldere jaarrekeningen te genereren. Mijn ruime ervaring met het opstellen (en bewaken) van begrotingen betekent dat ik u het volledige financiële traject uit handen kan nemen – inclusief advisering over Europese aanbestedingstrajecten, subsidiestromen en softwarematige keuzes. Het inrichten van de planning & control cyclus? Het opzetten van een auditing systeem? Ik ben uw financiële sparringpartner.

Mensen
Projectteams bestaan meestal uit professionals met specifieke competenties; mensen die misschien niet dagelijks samenwerken en zeer verschillende achtergronden hebben. Hoe kunnen deze teams effectief worden aangestuurd? Welke manier van leidinggeven stimuleert commitment en enthousiasme? En hoe kunnen de onderlinge afhankelijkheden optimaal worden gemanaged?

Mensgedreven aanpak
Ik help u om die vragen te beantwoorden. Ik kies voor een hands-on aanpak, zorg ervoor dat individuele talenten optimaal worden benut en stuur op maximale synergie. Van het creëren van draagvlak voor de projectdoelstellingen en het verenigen van de belangen van stakeholders tot het ‘op de werkvloer’ verankeren van inzichten; mijn organisatorische kwaliteiten maken het mogelijk om duurzame resultaten te boeken.

Contact
bottom of page